Dostawa: aktualnie ok. 3-5 dni roboczych | Przedłużone prawo zwrotu: 60 dni | Pomoc i kontakt
Aż do -70% zniżki na dywanach i akcesoriach
▸ Oszczędzaj teraz

Produkty 1-96 z 1906

Strona

Produkty 1-96 z 1906

Strona

Produkty 1-96 z 1906

Nowoczesne dywany on-line

Nowoczesne dywany nale?? w tym momencie do najpopularniejszych dywanów. Nie jest to niespodziank? w obliczu ich ró?norako?ci pod wzgl?dem stylów, motywów oraz prawie nieograniczonych mo?liwo?ci u?ycia. Nowoczesny dywan uatrakcyjnia ka?dy pokój oraz dodaje inwidualizmu wn?trzom. Dywany shaggy, jako nowoczene dywany z d?ugim w?osiem, nadaj? si? przede wszystkim do stworzenia przytulnej atmosfery w tych zakamarkach domu, które wymagaj? komfortu i spokoju. W sypialni taki dywan zadba o ciep?e stopy ka?dego ranka i ka?dego wieczoru a oryginalny dywan w salonie sprawi, ?e pokój b?dzie od razu bardziej przytulny. Jednak szczególnie w ramach domorych produktów tekstylnych nie tylko wygl?d gra rol? lecz równie? funkcjonalno??. W niewielu ?azienkach nie zobaczymy dywaników ?azienkowych, które nie tylko powinny dobrze wygl?da? lecz równie? powinny si? nie ?lizga? oraz,w najlepszym wypaku, powinny nadawa? si? do prania. W sklepie benuta masz pe?en wybór odno?nie kolorów oraz dizajnów. By? móg?/mog?a znale?? odpowiedni dywan, proponujemy u?ycie filtrów u?atwiaj?cych poszukiwania. W?ród dywanów nowoczesnych oferujemy równie? w bród dywanów dla naszych milusi?skich, poniewa? ?adny dywan dzieci?cy zach?ca do zabawy i do krótkiego odpoczynku. Zale?nie od wieku równie? dywan nowoczesny mo?e by? u?ywany w pokoju nastolatka.

 

Je?li chodzi o kolory oraz motywy to cz?sto zdarza si?, ?e granica mi?dzy tym, co klasyczne i eleganckie a tym co modne jest p?ynna. St?d te? znajdziesz w?ród dywanów orientalnych wiele klasycznych ponadczasowych modeli, które równie? mog? by? uznane za dywany nowoczesne. Tutaj oferujemy zwracaj?c uwag? na cen? ca?e spektrum mo?liwo?ci a? po r?cznie tkane arcydzie?a.Ogrom wyboru dizajnerskich dywanów

W sklepie benuta.pl znajdziesz eleganckie dywany jak równie? modne dywany dizajnerskie w wielu kszta?tach, kolorach, z ró?nych materia?ów oraz licznych marek. Przy takim wyborze mo?na zacz?? si? zastanawia?, jaki dywan w ogóle wybra?. By dokona? odpowiedniego wyboru na lata powinienne?/powinna? nie tylko uwzgl?dni? aktualne modowe upodobania czy te? ostatnie trendy lecz równie? rzuci? okiem na w?asne mieszkanie. A najbardziej na t? cz??? mieszkania, któr? ma upi?kszy? Twój nowy dizajnerski dywan. Tutaj powiniene?/powinna? uwzgl?dni? par? ró?nych czynników. Naturalnie po piewsze musisz zwróci? uwag? na wielko?? dost?pnej powierzchni - jak du?y jest metra? maj?cy by? zakryty dywanem? Nastepnie trzeba si? zastanowi? w jaki sposób jest u?ywana dana powierzchnia i jakie s? specyficzne wymagania, które dywan powinien spe?ni?. Na przyk?ad dywan roz?o?ony w korytarzu czy w przedsionku musi oprze? si? wi?kszemu obci??eniu poprzez zu?ycie, brud czy buty ni? dywan po?o?ony w salonie czy w sypialni.W takim wypadku najlepszym rozwi?zaniem by?by na przyk?ad model z wytrzyma?ych w?ókien ro?linnych. Inne pomieszczenia maj? zupe?nie inne wymagania. Dywan kuchenny powinien by? naturalnie wytrzyma?y tak wi?c modele z sisalu by?yby dobrym rozwi?zaniem, jednak?e na my?l przychodz? równie? dizajnerskie dywany z odpowiednim motywem pasuj?cym do tego pomieszczenia. Tutaj polecamy nasze nowoczesne chodniki kuchenne, które s? nie tylko ozdobione pasuj?cymi motywami lecz równie? bardzo wytrzyma?e i ?atwe w utrzymaniu. Innym punktem, który trzeba wzi?? pod uwag? przy wyborze dywanu jest efekt optyczny jaki ma by? uzyskany poprzez dywan. Je?li dywan jest szary, umo?liwia on swobodne dekorowanie i projektowanie wn?trza ze wzgl?du na to, ?e mo?e by? po??czony z prawie ka?dym stylem. W przypadku wielobarwnych modeli trzeba przywi?za? wi?cej uwagi do reszty planowanej dekoracji, poniewa? w idealnym przypadku kolory dywanu powinny mie? odzwierciedlenie w u?ytych dodatkach. Jednak styl i kolor wyposa?enia mieszkania nie s? decyduj?cym czynnikiem. W ma?ych ciemnych pomieszczeniach poleca si? umieszczenie ja?niejszego dywanu ze wzgl?du na to, ze jasne farby odbijaj? ?wiat?o przez co pomieszczenie wydaje si? by? wi?ksze. Jednak?e w przypadku do?? du?ego pomieszczenia ciemniejszy dywan mo?e wyczarowa? przytuln? i ciep?? atmosfer?. Naturalnie trzeba si? równie? zastanowi? w jakim kszta?cie powinien by? dywan - lepszy by?by okr?g?y, prostok?tny, kwadratowy czy mo?e jednak zdecydowa? si? na d?u?szy chodnik?Nowoczesne dywany - poradnik

 

Jakie zalety ma nowoczesny dywan?

Najwa?niejsz? zalet? perfekcyjnego dizajnerskiego dywanu jest to, ?e dzi?ki niemu czujesz si? lepiej w Twoim w?asnym domu. A to jest mo?liwe tylko dzi?ki temu jedynemu modelowi, który wywrze na Tobie najwi?ksze wra?enie. Z tego wzgl?du nasz asortyment proponuje ca?e spektrum nowoczesnych dywanów, by móc tanio dostarczy? Ci dok?adnie ten dywan, który idealnie pasuje w?ród Twoich czterech ?cian. Te jednak nie musz? ko?czy? si? na drzwiach balkonowych - od pewnego czasu s? w modzie tekstylia do u?ytku na dworze. Dlaczego nie doprowadzi? do porz?dku ogrodu czy balkonu/tarasu i nie po?o?y? tam jednego z naszych dywanów outdoor? Te nie tylko wygl?daj? ?adnie lecz równie? s? wodoodporne, odporne oraz ?atwe w utrzymaniu w czysto?ci. Dywan nadaje ka?demu pomieszczeniu szczególny klimat i gdy ju? tam jest nie mo?esz wyobrazi? sobie ?ycia bez niego.Na co powinienen/powinnam zwróci? uwag? kupuj?c dywan nowoczesny?

Powiniene?/powinna? wybra? Twój nowoczesny dywan z rozwag? i ze spokojem, by móg? on cieszy? Twe oczy d?ugie lata. Przede wszystkim trzeba zwróci? uwag? na odpowiedni rozmiar oraz preferowany kolor. Dywan powinien elegancko wnosi? swój wk?ad w dekoracj? pomieszczenia oraz harmonizowa? z dekoracjami i innymi tekstyliami. Nie jest wa?ne, jaki styl wn?trz preferujesz - czy to styl dworku, etno czy skandynawski - w sklepie benuta.pl znajdziesz odpowiedni dywan w okamgnieniu. Jasne dywany powi?kszaj? optycznie pomieszczenie, a ciemne pomniejszaj? jednak dodaj? pomieszczeniu przytulno?ci.

 

Przede wszystkim alergicy powinni zwraca? uwag? na materia?, z którego jest zrobiony dywan oraz na to, czy dywan jest dla nich przyjazny. Nast?pnie powiniene?/powinna? przemy?le?, gdzie dywan b?dzie umieszczony i jak cz?sto b?dzie u?ywany. Dywany w przedsionku powinny przede wszystkim by? wytrzyma?e oraz nie do zdarcia, podczas gdy dywany w salonie powinny emanowa? przytulno?ci?. Je?li masz zwierz?tko domowe, wybór kurczy si? do dywanów tkanych p?asko lub dywanów krótkow?osych z materia?ów syntetycznych. Te dywany s? ?atwiejsze w utrzymaniu i generalnie wytrzymuj? wi?cej. By otrzyma? wi?cej informacji na ten temat, zajrzyj na naszego bloga - tam jest artyku? Dywany dla posiadaczy zwierz?t domowych".Jak prawid?owo konserwowa? i czy?ci? nowoczesne dywany?

Prawid?owa konserwacja dywanu jest szczególnie wa?na, by nowoczesny dywan d?ugo cieszy? Twoje oczy. W naszym poradniku o dywanach dajemy Ci par? warto?ciowych porad. Regularne odkurzanie dywanu zapobiega wnikaniu kurzu, brudu oraz resztek jedzenia we w?ókna. Przy czym trzeba uwa?a? by odkurza? z w?osiem by zapobiec tworzeniu si? pasów. W przypadku czyszczenia dywanu koniecznie sprawd? etykiet? na dywanie, gdzie znajdziesz informacje producenta. Te mog? si? znacz?co ró?ni? oraz wymaga? odpowiednich ?rodków czyszcz?cych. By uzyska? wi?cej informacji zajrzyj równie? do naszych artyku?ów poradnikowych "Czyszczenie dywanów z w?ókien sztucznych" oraz "Czyszczenie dywanów z w?ókien naturalnych".Jakie s? ró?nice mi?dzy dywanem tkanym p?asko, dywanem z krótkim w?osiem, dywany z wysokim w?osiem i dywany z d?ugim w?osiem?

Dywany z wysokim w?osiem to dywany z d?ugo?ci? w?osia mi?dzy 1,5 i 5 cm. Gdy mowa o w?osiu krótszym ni? 1,5 cm mówi si? o dywanie z krótkim w?osiem, a gdy w?osie jest d?u?sze ni? 5 cm - o dywanie z d?ugim w?osiem. Dywan tkany p?asko nie ma w?osia. Krótko mówi?c: im d?u?sze w?osie dywanu tym przytulniejszy i mi?kkszy dywan.To jednak sprawia, ?e jest bardziej podatny na zabrudzenia oraz trudniejszy do utrzymania w czysto?ci. Z tego wzgl?du w?a?ciciele zwierz?t domowych powinni raczej si?gn?? po dywan z krótkim w?osiem, a ci, co lubi? przytulno?? raczej po dywan z d?ugim w?osiem. Na zewn?trz najbardziej odpowiednie b?d? dywany tkane na p?asko, poniewa? s? wytrzymalsze, odporniejsze na zmiany pogodowe oraz nie zatrzymuj? w sobie wody.Jak rozró?ni? dywany tkane r?cznie, r?cznie tuftowane oraz te tkane maszynowo?

Najszlachetniejsze i najcenniejsze dywany to klasyczne dywany orientalne, w szczególno?ci dywany perskie tkane r?cznie w bardzo wymagaj?cym procesie. Jako?? kolorów i materia?ów szlachetnych dywanów orientalnych jest tak wysoka i trwa?a, ?e s? one cz??ciowo horrendalnie drogie i co za tym idzie niedost?pne dla zwyk?ych klientów. Najpi?kniejsze dywany orientalne s? cenione jako dzie?a sztuki i osi?gaj? one odpowiednio wysokie ceny na aukcjach. W przeciwie?stwie do powy?szych produktów w dywanach tuftowanych r?cznie w?osie z w?okien naturalnych czy mieszanki obu jest mocowane gar?ciami do tkaniny no?nej za pomoc? pistoletu na gaz. To sprawia, ?e tak produkowane dywany s? ta?sze i ?atwiejsze do utrzymania w czysto?ci. Ostatecznie s? te? dywany tkane maszynowo, które dzi?ki nowoczesnej technice mog? wykazywa? si? najbardziej skomplikowanymi motywami. Te produkty staj? si? równie? coraz lepsze jako?ciowo oraz coraz ta?sze.

 

Odkryj ca?? ró?norodno?? nowoczesnych dizajnerskich dywanów z benut?!

"